รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 23 พ.ค. 61
เวลา 06:00-15:00 น.
รถกระบะ ขล-687
นายสายันต์ คุณทะนัง
089-0790782 / 099-6193057
นางสาวเนื้อทิพย์ กำแพงแก้ว โรงแรมเอเชีย อาคาร ภปร -
2 23 พ.ค. 61
เวลา 08:30-17:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ม.บูรพา อาคาร ภปร -
3 23 พ.ค. 61
เวลา 09:30-12:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้านหน้าอาคารสิรินธร -
รถยนต์เอกชน
4 23 พ.ค. 61
เวลา 07:00-18:00 น.
รถตู้ คันที่ 1
คุณอำนาจ 0944799592
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท สกอ. และ ซอยอุดมสุข อาคาร ภปร -
5 23 พ.ค. 61
เวลา 10:00-16:00 น.
รถตู้ คันที่ 2
คุณอำนาจ 0944799592
นางสาวปวีณา ศิริรักษ์ สกอ. ชั้น 14 อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูล

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED