รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 16 ต.ค. 64
เวลา 10:00-17:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 7 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ อาคาร ภปร และ ส่งกลับกรุงเทพฯ คอนโด 3 อนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูล

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED