รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
ไม่พบข้อมูล

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 13:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 13:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 13:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 13:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 13:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 13:00 - 19:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 13:00 - 19:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 13:00 - 19:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 13:00 - 19:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 13:00 - 19:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED