รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 23 ก.ย. 60
เวลา 07:00-17:00 น.
รถกระบะ ขล-687
นายสายันต์ คุณทะนัง
089-0790782 / 099-6193057
นางกฤษณา เกิดบุญส่ง ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก คณะดนตรีและการแสดง -
2 23 ก.ย. 60
เวลา 08:00-23:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์ วัดสุทธจินดา สำนักหอสมุด -
3 23 ก.ย. 60
เวลา 08:00-18:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางสาวสุนันทา โอศิริ ไบเทค บางนา และ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 13:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 13:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 13:00 น. 010 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 13:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 13:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 13:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 13:00 - 19:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 13:00 - 19:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 13:00 - 19:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 13:00 - 19:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 13:00 - 19:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED