รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 17 ต.ค. 61
เวลา 01:45-03:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 0 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ ม.บูรพา สนามบินสวุรรณภูมิ เครื่องลง 01.45 น. จ.สมุทรปราการ -
2 17 ต.ค. 61
เวลา 06:30-16:00 น.
รถตู้ นง-4308 [ 0 ที่นั่ง ]
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นางสาวรดาศา พงษ์สำราญ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท 11 อาคาร ภปร -
3 17 ต.ค. 61
เวลา 06:30-16:00 น.
รถตู้ นค-7208 [ 0 ที่นั่ง ]
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นางสาวรดาศา พงษ์สำราญ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท 11 อาคาร ภปร -
4 17 ต.ค. 61
เวลา 07:00-09:00 น.
รถเอนกประสงค์ กร-6153 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นางสาวอิศราภรณ์ ด่านธำรงกูล อาคาร ภปร บ้านพัก 79 ซ.เอกมัย จ.กทมฯ -
5 17 ต.ค. 61
เวลา 07:00-10:00 น.
รถกระบะ ขล-687 [ 0 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นางสาวจันจิรา วงษ์ศรี สนามบินสวุรรณภูมิ เครื่องขึ้น 11.20 น. อาคาร ภปร -
6 17 ต.ค. 61
เวลา 08:30-16:30 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ม.บูรพา อาคาร ภปร -
7 17 ต.ค. 61
เวลา 09:30-18:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497 [ 0 ที่นั่ง ]
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นางสาววราภรณ์ ธีระศักดิ์ Yelo House และตลาดสำเพ็ง วิทยาลัยนานาชาติ -
8 17 ต.ค. 61
เวลา 10:00-12:00 น.
รถกระบะ ผร-5818 [ 0 ที่นั่ง ]
นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์
086-2517993
นางสาวประภัสสร ถาวรคง สนง.ขนส่ง อาคาร ภปร -
9 17 ต.ค. 61
เวลา 12:00-15:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 0 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ สนามบินดอนเมือง อาคาร ภปร -
10 17 ต.ค. 61
เวลา 17:00-20:00 น.
รถเอนกประสงค์ กร-6153 [ 0 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นางสาวอิศราภรณ์ ด่านธำรงกูล บ้านพัก 79 ซ.เอกมัย หอประชุมธำรง บัวศรี ม.บูรพา -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 003 นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีเขียว หลังมอ -
4 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 18:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีเขียว หลังมอ -
10 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีเขียว หลังมอ -
11 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีเขียว หลังมอ -
12 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
13 10:00 - 21:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีเขียว หลังมอ **กะกลางคืน
14 10:00 - 21:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ **กะกลางคืน
15 10:00 - 21:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีเขียว หลังมอ **กะกลางคืน

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED