รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 25 ก.ย. 65
เวลา 08:00-20:00 น.
รถตู้ ขก-2343 ชบ [ 7 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ม.บูรพา ภายในจังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:00 - 18:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED