รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 22 ก.ค. 60
เวลา 06:00-19:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0698
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นายศราวุฒิ อารีราษฎร สนามหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 อาคาร 50 ปี -
2 22 ก.ค. 60
เวลา 07:30-12:00 น.
รถตู้ นค-7208
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นายแมน แสงอุทัย เดอะไพน์ รีสอร์ท อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ฝั่ง 7-11 -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 13:00 น. 003 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 13:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 13:00 - 19:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 13:00 - 19:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED