รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 9 ก.ค. 63
เวลา 07:00-09:00 น.
รถตู้ นค-7208 [ 11 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
0659526636
นางสาวจันทร์พร สุดจำนงค์ อาคาร ภปร สกอ. จ.กทมฯ -
2 9 ก.ค. 63
เวลา 08:00-14:00 น.
รถตู้ นง-4308 [ 12 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นายวัชระ วงศ์เกิดสุข สกอ. ชั้น 6 ห้อง 2 อาคาร ภปร -
3 9 ก.ค. 63
เวลา 08:30-16:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 7 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ อาคาร ภปร และรอส่งกลับ กรุงเทพ คอนโด 3 -
4 9 ก.ค. 63
เวลา 10:40-12:00 น.
รถเก๋ง ขจ-5700 [ 7 ที่นั่ง ]
นายจำนงค์ แก้วมณี
081-7950402
นางทิพวัลย์ กันกา อาคาร ภปร สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ -
5 9 ก.ค. 63
เวลา 12:00-16:00 น.
รถตู้ นค-7208 [ 11 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
0659526636
นางสาวจันทร์พร สุดจำนงค์ สกอ. อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:30 - 15:30 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:30 - 15:30 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีเขียว หลังมอ -
3 07:30 - 15:30 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:30 - 15:30 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีเขียว หลังมอ -
5 07:30 - 15:30 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 07:30 - 15:30 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีเขียว หลังมอ -
7 07:30 - 15:30 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:30 - 15:30 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีเขียว หลังมอ -
9 07:30 - 15:30 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 07:30 - 15:30 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 12:00 - 20:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
12 12:00 - 20:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีเขียว หลังมอ -
13 12:00 - 20:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีเขียว หลังมอ -
14 12:00 - 20:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีเขียว หลังมอ -
15 12:00 - 20:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED