รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 3 ธ.ค. 64
เวลา 09:00-11:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 7 ที่นั่ง ]
นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม
083-1174509
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ อาคาร ภปร โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ จ.กทมฯ อนุมัติ
-
2 3 ธ.ค. 64
เวลา 13:00-16:00 น.
รถกระบะ ขล-687 [ 5 ที่นั่ง ]
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นางกรกช โรจนศิริพงษ์ สกอ. อาคาร ภปร อนุมัติ
-
3 3 ธ.ค. 64
เวลา 16:00-18:00 น.
รถตู้ ขก-2343 [ 7 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ภายใน จ.สมุทรปราการ อาคาร ภปร อนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 16:30 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
2 07:00 - 16:30 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
3 07:00 - 16:30 น. 006 นายมานะ มีศรี อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
4 07:00 - 16:30 น. 007 นายนิพนธ์ เหมือนใจ อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
5 07:00 - 16:30 น. 008 นายวิเชียร กันยก อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
6 07:00 - 16:30 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
7 07:00 - 16:30 น. 012 นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์ อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
8 07:00 - 16:30 น. 013 นายเด่น แสงทอง อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
9 07:00 - 16:30 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
10 07:00 - 16:30 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
11 07:00 - 16:30 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
12 07:00 - 16:30 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.
13 07:00 - 16:30 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี อื่นๆ ลานจอดชั่วคราว รับ-ส่ง ผู้มารับริการ รพ.

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED