รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 30 ก.ย. 63
เวลา 08:30-16:30 น.
รถกระบะ ผร-5818 [ 3 ที่นั่ง ]
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นางสุนันทา ธรรมโชติ ไฟฟ้า ประปา อาคาร ภปร -
2 30 ก.ย. 63
เวลา 16:00-22:00 น.
รถตู้ ขก-2343 [ 7 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ภายในกรุงเทพฯ อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูล

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED