รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-22:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ม.บูรพา ม.พะเยา -
2 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-22:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964
นายสายันต์ คุณทะนัง
089-0790782 / 099-6193057
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ม.บูรพา ม.พะเยา -
3 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-20:00 น.
รถตู้ นง-4308
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ค้างคืน) ม.ราชมงคลธัญบุรี (ค้างคืน) -
4 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-20:00 น.
รถ 6 ล้อ 40-0917
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ค้างคืน) ม.ราชมงคลธัญบุรี (ค้างคืน) -
5 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-11:00 น.
รถตู้ นค-7208
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นางเสริมศรี สามารถกิจ อาคาร ภปร บ้าน 89/132 ซ.67 A Phase 5 ต.เสาธงหิน จ.นนทบุรี -
6 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-17:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายเสถียร ปุรณะวิทย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.กทมฯ และ ม.ราชมงคลธัญบุรี อาคาร ภปร -
7 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0698
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก(ค้างคืน) ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก(ค้างคืน) -
8 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก(ค้างคืน) ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก(ค้างคืน) -
9 23 ม.ค. 61
เวลา 08:30-10:00 น.
รถเก๋ง ขจ-5700
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นางเสริมศรี สามารถกิจ อาคาร ภปร บ้าน 632/1 ซ.เสนานิคม 1 แยก 12 ถ.พหลโยธิน 32 จันทรเกษม จ.กทมฯ -
10 23 ม.ค. 61
เวลา 11:00-13:25 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ กองกิจการนิสิต สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลง 12.15 จ.สมุทรปราการ -
11 23 ม.ค. 61
เวลา 12:30-17:00 น.
รถเก๋ง ขจ-5700
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
092-3677898
นางเสริมศรี สามารถกิจ บ้าน 632/1 ซ.เสนานิคม 1 แยก 12 ถ.พหลโยธิน 32 จันทรเกษม อาคาร ภปร -
12 23 ม.ค. 61
เวลา 12:30-17:00 น.
รถตู้ นค-7208
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นางเสริมศรี สามารถกิจ บ้าน 89/132 ซ.37 A PHASE 5 อาคาร ภปร -
13 23 ม.ค. 61
เวลา 18:00-20:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางอรนุช สุวรรณ คอนโด 3 สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทยสไมล์ เครื่องลว 18.45 จ.สมุทรปราการ -
รถยนต์เอกชน
14 23 ม.ค. 61
เวลา 07:00-21:00 น.
รถตู้ คันที่ 5
คุณอำนาจ 0944799592
นายไวทิน จิตมั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร ภปร -
15 23 ม.ค. 61
เวลา 08:00-10:00 น.
รถตู้ คันที่ 1
คุณอำนาจ 0944799592
นางเสริมศรี สามารถกิจ อาคาร ภปร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กทมฯ -
16 23 ม.ค. 61
เวลา 09:30-12:00 น.
รถตู้ คันที่ 3
คุณอำนาจ 0944799592
นางเสริมศรี สามารถกิจ อาคาร ภปร โรงแรมบางแสน บานาน่า เพลส จ.ชลบุรี -
17 23 ม.ค. 61
เวลา 12:00-17:00 น.
รถตู้ คันที่ 4
คุณอำนาจ 0944799592
นางสาวจันทร์พร สุดจำนงค์ สกอ. อาคาร ภปร -
18 23 ม.ค. 61
เวลา 12:30-16:00 น.
รถตู้ คันที่ 3
คุณอำนาจ 0944799592
นางเสริมศรี สามารถกิจ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาคาร ภปร -
19 23 ม.ค. 61
เวลา 12:30-16:00 น.
รถตู้ คันที่ 2
คุณอำนาจ 0944799592
นางเสริมศรี สามารถกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร ภปร -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 003 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีเขียว หลังมอ -
2 07:00 - 18:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีเขียว หลังมอ -
3 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีเขียว หลังมอ -
4 07:00 - 18:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 07:00 - 18:00 น. 010 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 07:00 - 18:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีเขียว หลังมอ -
10 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีเขียว หลังมอ ** กะคืน**
11 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีเขียว หลังมอ ** กะคืน**
12 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ ** กะคืน**
13 07:00 - 18:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
14 07:00 - 18:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED