รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 20 พ.ค. 65
เวลา 07:00-16:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขจ-9857 [ 7 ที่นั่ง ]
นายกิตติชัย อินทร์อิ่ม
083-1174509
นายอานนท์ วงษ์แก้ว โรงงานสุขสมบูรณ์หนองใหญ่ คอนโด 3 อนุมัติ
-
2 20 พ.ค. 65
เวลา 08:00-12:00 น.
รถกระบะ ขล-687 [ 5 ที่นั่ง ]
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นางสาวจันจิรา วงษ์ศรี พัทยารักษ์ นาเกลือ อาคาร ภปร อยู่ระหว่างการรออนุมัติ
-
3 20 พ.ค. 65
เวลา 08:00-18:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497 [ 35 ที่นั่ง ]
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นางศุภฤทัย อิฐงาม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท (ค้างคืน) แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท (ค้างคืน) อนุมัติ
-
4 20 พ.ค. 65
เวลา 11:00-14:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 [ 7 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ อาคาร ภปร และ คอนโด 3 มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษ์ภูวนาถ ถ.วิภาวดี จ.กทมฯ อยู่ระหว่างการรออนุมัติ
-
5 20 พ.ค. 65
เวลา 11:00-15:00 น.
รถตู้ นค-7208 [ 11 ที่นั่ง ]
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นางจิตติมา เจริญพานิช อาคาร ภปร สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลง 12.55 น. จ.สมุทรปราการ อนุมัติ
-
6 20 พ.ค. 65
เวลา 12:55-21:00 น.
รถตู้ ขก-2343 [ 7 ที่นั่ง ]
นายไพฑูรย์ สุขมี
087-1368168 / 086-8303314
นายวัชรินทร์ กาสลัก ภายในชลบุรี ภายในสมุทรปราการ อนุมัติ
-
7 20 พ.ค. 65
เวลา 16:00-22:00 น.
รถเอนกประสงค์ กร-6153 [ 7 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
065-9526636
นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อาคาร ภปร อนุมัติ
-
8 20 พ.ค. 65
เวลา 16:30-20:00 น.
รถเก๋ง ขจ-5700 [ 7 ที่นั่ง ]
นายจำนงค์ แก้วมณี
081-7950402
นางสาวสิริกุล รัตนมณี สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องขึ้น 19.00 น. อาคาร ภปร อนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูล

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED