รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 18 มี.ค. 61
เวลา 07:00-17:00 น.
รถตู้ นค-7208
นายสุชาติ กองม่วง
081-7451679 / 061-9789603
นางสาวเสาวณีย์ สำราญสุข โรงเรียนศรีราชา กองทะเบียนฯ -
2 18 มี.ค. 61
เวลา 07:00-17:00 น.
รถตู้ นง-4308
นายปรีดา ซุ่นไล้
084-5997300 / 095-1367475
นางสาวเสาวณีย์ สำราญสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล กองทะเบียนฯ -
3 18 มี.ค. 61
เวลา 07:00-17:00 น.
รถกระบะ ขล-687
นายประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์
086-2591392
นางสาวเสาวณีย์ สำราญสุข โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง กองทะเบียนฯ -
4 18 มี.ค. 61
เวลา 07:30-17:00 น.
รถกระบะ ผร-5818
นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์
086-2517993
นางสาวเสาวณีย์ สำราญสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" กองทะเบียนฯ -
5 18 มี.ค. 61
เวลา 08:00-20:00 น.
รถตู้ ขก-2343
นายจำนงค์ แก้วมณี
081-7950402
นายสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ม.บูรพา วข.สระแก้ว (ค้างคืน) ม.บูรพา วข.สระแก้ว (ค้างคืน) -
6 18 มี.ค. 61
เวลา 15:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0499
นายสายันต์ คุณทะนัง
089-0790782 / 099-6193057
นายสกุล อ้นมา โรงยิม 1 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สนามบาสอาคารกองกิจการนิสิต -
7 18 มี.ค. 61
เวลา 15:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นายสกุล อ้นมา โรงยิม 1 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สนามบาส อาคารกองกิจการนิสิต -
8 18 มี.ค. 61
เวลา 15:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0698
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นายสกุล อ้นมา โรงยิม 1 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สนามบาสอาคารกองกิจการนิสิต -
9 18 มี.ค. 61
เวลา 15:00-20:00 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นายสกุล อ้นมา โรงยิม 1 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สนามบาสอาคาีรกองกิจการนิสิต -
10 18 มี.ค. 61
เวลา 17:30-20:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางอรนุช สุวรรณ คอนโด 3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี -

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 13:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 13:00 น. 009 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 13:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 07:00 - 13:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 13:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 13:00 - 19:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 13:00 - 19:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 13:00 - 19:00 น. 007 นายหิรัณย์ มีสบาย สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 13:00 - 19:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 13:00 - 19:00 น. 012 นายพฤหัส รวยสุข สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 13:00 - 19:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED