รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 28 พ.ย. 63
เวลา 07:00-17:30 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0964 [ 46 ที่นั่ง ]
นายปิยะ เจียมฮวดหลี
080-6573479
นายอนันต์ ขาวเป็นใย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ต.บางเสร่ ลานจอดรถหน้าอาคารการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตฯ อนุมัติ
-
2 28 พ.ย. 63
เวลา 07:00-16:30 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0497 [ 35 ที่นั่ง ]
นายไกรศร ยะวาปี
089-6078455
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 สนามบาสกองกิจการนิสิต อนุมัติ
-
3 28 พ.ย. 63
เวลา 07:00-16:30 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0499 [ 22 ที่นั่ง ]
นายกฤชยต์ ไกรฉวี
0659526636
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 สนามบาสกองกิจการนิสิต อนุมัติ
-
4 28 พ.ย. 63
เวลา 07:00-16:30 น.
รถบัสปรับอากาศ 40-0698 [ 39 ที่นั่ง ]
นายสนธยา พุทธภูมิ
089-2524414
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 สนามบาสกองกิจการนิสิต อนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูล

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED