รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
ไม่พบข้อมูล

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 003 สีเขียว หลังมอ -
2 07:00 - 18:00 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 07:00 - 18:00 น. 006 นายมานะ มีศรี สีเขียว หลังมอ -
4 07:00 - 18:00 น. 007 สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 07:00 - 18:00 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีเขียว หลังมอ -
6 07:00 - 18:00 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีเขียว หลังมอ -
7 07:00 - 18:00 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 07:00 - 18:00 น. 012 นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์ สีเขียว หลังมอ -
9 07:00 - 18:00 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 07:00 - 18:00 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 07:00 - 18:00 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
12 10:00 - 21:00 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ ***กลางคืน
13 10:00 - 21:00 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีเขียว หลังมอ ***กลางคืน
14 10:00 - 21:00 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีเขียว หลังมอ ***กลางคืน
15 10:00 - 21:00 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ ***กลางคืน

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED