รถยนต์ที่มีการใช้งาน
ลำดับ วันที่/เวลา ประเภทรถ ทะเบียนรถ/พนักงานขับรถ ผู้ขอใช้รถ สถานที่ไปราชการ สถานที่ขึ้นรถ หมายเหตุ
รถยนต์มหาวิทยาลัย
1 22 พ.ค. 67
เวลา 14:30-16:00 น.
รถเอนกประสงค์ ขค-5391 ชบ [ 7 ที่นั่ง ]
นายชยกร ระวะนาวิก
080-2111867
นางทัชชภร สุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา บ้านพักท่านสุมนต์ จ.นนทบุรี อยู่ระหว่างการรออนุมัติ
-

รถสวัสดิการที่มีการใช้งาน
ลำดับ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เลขรถ พนักงานขับรถ สาย จุดแรก หมายเหตุ
1 07:00 - 18:00 น. 003 สีน้ำเงิน หน้ามอ -
2 07:00 - 18:00 น. 007 สีน้ำเงิน หน้ามอ -
3 08:30 - 16:30 น. 004 นายศรีไพร จินดาเนตร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
4 08:30 - 16:30 น. 005 นายภาณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
5 08:30 - 16:30 น. 006 นายมานะ มีศรี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
6 08:30 - 16:30 น. 008 นายวิเชียร กันยก สีน้ำเงิน หน้ามอ -
7 08:30 - 16:30 น. 010 นายนิพนธ์ เหมือนใจ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
8 08:30 - 16:30 น. 011 นายธวัชชัย จินตนา สีน้ำเงิน หน้ามอ -
9 08:30 - 16:30 น. 012 นายนพวัตติ์ สินธำรงค์พงษ์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
10 08:30 - 16:30 น. 013 นายเด่น แสงทอง สีน้ำเงิน หน้ามอ -
11 08:30 - 16:30 น. 014 นายนครินทร์ พรหมสิงห์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
12 08:30 - 16:30 น. 015 นายเฉลิมชัย ชูเชิด สีน้ำเงิน หน้ามอ -
13 08:30 - 16:30 น. 016 นายอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -
14 08:30 - 16:30 น. 017 นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ สีน้ำเงิน หน้ามอ -
15 08:30 - 16:30 น. 018 นายไพโรจน์ เจียมฮวดหลี สีน้ำเงิน หน้ามอ -

COPYRIGHT © 2015, BURAPHA UNIVERSITY All RIGHTS RESERVED